دبیر کنفرانس
 
دکتر غلامرضا کریمی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  
 
 دبیر اجرایی
 
دکتر رحمان احمدی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 
 
 
 


 
 
 ارسال مقالات تا 15 بهمن ماه 96 تمدید گردید
مهلت ارسال مقالات تا 15 بهمن ماه 96 تمدید گردید
1396/10/25 ادامه مطلب


  معرفی همایش
  محورهای همایش
  
1-  زمین شناسی کاربردی
2-  اکتشاف معدن
3-  اکتشاف نفت و گاز
4-  زنجیره استخراج و بهره برداری
5-  فرآوری مواد معدنی
6-  مدیریت اقتصاد و توسعه
7-  تونل و فضاهای زیرزمینی
8-  ژئومکانیک
9-  محیط زیست و بهداشت و ایمنی معادن
تاریخ های مهم
 
دبیرخانه همایش

کد اختصاصی ISC:
01502-97171


محل برگزاری:
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
دبیر علمی
دکترمهدی حسینی
 
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 
سایر اعضا  کمیته علمی سایر اعضا  کمیته علمی 
دکتر مجيد عطايي پور
دانشیاردانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر رضا خالوکاکایی 
استاددانشگاه صنعتی شاهرود
   
دکتر مجید نبی بیدهندی
استاددانشگاه تهران
محمود عبدالهی
استاددانشگاه تربیت مدرس
   
مرتضی احمدی
استاددانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی مرادزاده
استاددانشگاه تهران
   
 
دکتررضا شکورشهابی
استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)